REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin organizacyjny został ustalony na podstawie art. 24 w zw. z art. 23 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 295, ze zm.).
 2. Regulamin określa sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy działający pod firmą PSYCHOLOG AGNIESZKA PACH dalej jako „Gabinet”)
 3. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników Gabinetu, a także osoby wykonujące świadczenia zdrowotne na rzecz Gabinetu na podstawie umów cywilnoprawnych, pacjentów Gabinetu, osoby odwiedzające oraz inne osoby przebywające na terenie zakładu leczniczego Gabinetu w związku z procesem udzielania świadczeń zdrowotnych.

§ 2.

Cele i zadania

 1. Celem działalności Gabinetu jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii oraz prowadzeniu psychoterapii i działań psychologicznych przez osoby do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa także promocja zdrowia i prowadzenie edukacji zdrowotnej.
 2. Zadaniami Gabinetu są:
 • prognozowanie i organizowanie działalności profilaktyczno-leczniczej oraz terapeutycznej i psychologicznej,
 • udzielanie indywidualnych porad konsultacji lekarskich,
 • organizowanie i prowadzenie oświaty zdrowotnej w reprezentowanej specjalności,
 • farmakoterapia,
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, poszanowaniem praw pacjenta, a także zgodnie z zasadami etyki oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
 • promocja zdrowia oraz edukacja zdrowotna pacjentów,
 • udział w kształceniu osób przygotowujących się do wykonywania zawodów medycznych oraz osób wykonujących zawody medyczne poprzez prowadzenie stażów kierunkowych i podyplomowych oraz szkoleń specjalistycznych.
 • inne zadania zlecone przez osobę upoważnioną.
 • wykonywanie innych zadań Gabinetu w zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 3.

Struktura organizacyjna

 1. Gabinet wykonuje działalność leczniczą za pomocą zakładu leczniczego pod nazwą Poradnia Psychologiczno-Psychiatryczna Personaliti.
 2. W ramach zakładu leczniczego, o którym mowa w ust. 1, funkcjonują:
 • jednostka organizacyjna – Poradnia Psychiatryczna
 • komórka organizacyjna – Poradnia Zdrowia Psychicznego

 

§ 4.

Rodzaj i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

 1. Gabinet prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
 2. Gabinet udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu z zakresu psychiatrii oraz prowadzeniu psychoterapii i działań psychologicznych przez osoby do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa także promocja zdrowia i prowadzenie edukacji zdrowotnej obejmujących:
 • udzielanie konsultacji lekarskich;
 • wydawanie orzeczeń i zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjentów;
 • wystawianie recept;
 • promocja zdrowia i edukacja zdrowotna pacjentów;
 • prognozowanie i organizowanie działalności profilaktyczno-leczniczej oraz terapeutycznej i psychologicznej,
 • udzielanie indywidualnych porad konsultacji lekarskich,
 • organizowanie i prowadzenie oświaty zdrowotnej w reprezentowanej specjalności,
 • farmakoterapia,
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, poszanowaniem praw pacjenta, a także zgodnie z zasadami etyki oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
 • udział w kształceniu osób przygotowujących się do wykonywania zawodów medycznych oraz osób wykonujących zawody medyczne poprzez prowadzenie stażów kierunkowych i podyplomowych oraz szkoleń specjalistycznych,
 • inne zadania zlecone przez osobę upoważnioną.

 

§ 5.

Miejsce i przebieg udzielania świadczeń zdrowotnych

 1. Świadczenia zdrowotne są udzielane w zakładzie leczniczym Poradnia Psychologiczno-Psychiatryczna Personaliti.
 2. Świadczenia zdrowotne udzielane są w godzinach od 8:00 do 20:00, przyjęcia pacjentów odbywają się w dni powszednie, w terminach uzgodnionych z pacjentem lub jego przedstawicielem ustawowym w sposób określony w ust. 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kierownik może podjąć decyzję o przyjęciu pacjenta w innych godzinach, po uprzednim uzgodnieniu terminu przyjęcia z pacjentem lub jego przedstawicielem ustawowym lub faktycznym.
 3. Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście, telefonicznie (nr tel.+48 577 002 188) lub przez Internet i aplikacje mobilną. W trakcie rejestracji pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy obowiązany jest okazać dowód tożsamość, podać numer PESEL oraz zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Płatność za udzielone świadczenia następuje po udzieleniu świadczenie. W przypadku, gdy w trakcie udzielania świadczenia powstanie konieczność udzielenia świadczeń dodatkowych, pacjent zostanie poinformowany o takiej konieczności, jak również o wysokości kosztów udzielenia świadczeń dodatkowych. Zapłata za świadczenia dodatkowe następuje po ich udzieleniu, nie później jednak niż w dniu wizyty.
 5. Gabinet akceptuje następujące formy płatności:
 • gotówka;
 • przelew bankowy;
 • karta kredytowa/płatnicza.
 1. Przed przystąpieniem do udzielania świadczeń Pacjent zobowiązany jest udzielić personelowi udzielającemu świadczeń wszelkich informacji i wyjaśnień, jakie będą niezbędne dla zapewnienia należytej realizacji świadczeń zdrowotnych, w tym w szczególności okazać posiadaną dokumentację medyczną wraz z wynikami badań.
 2. Warunkami udzielenia świadczeń zdrowotnych są:
  1. rejestracja wizyty zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
  2. wyrażenie przez Pacjenta świadomej zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych,
  3. udzielenie przez Pacjenta informacji, o których mowa w ust. 6;
 3. Odwołanie terminu sesji psychoterapeutycznej lub wizyty lekarskiej w czasie krótszym niż 24 godziny, lub niestawienie się na spotkanie bez informacji na ten temat, wiąże się z pełną odpłatnością za dane spotkanie.
 4. W przypadku odwołania sesji lub wizyty lekarskiej przez personel udzielający świadczeń w terminie do 24h przed planowanym spotkaniem nie jest pobierana opłata za sesję i w miarę możliwości jest proponowane spotkanie w innym terminie w tym samym tygodniu lub dodatkowe spotkanie w kolejnym tygodniu.
 5. Kontrakt terapeutyczny zawierany jest bezpośrednio z psychoterapeutą, ustnie lub pisemnie, a jego zasady mogą nieznacznie zmodyfikować́ niniejszy regulamin.

 

§ 6.

Dostępność świadczeń zdrowotnych

 1. Gabinet organizuje świadczenia zdrowotne w sposób zapewniający pacjentom możliwie najlepszą dostępność i najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.
 2. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom za odpłatnością, w oparciu o obowiązujący w dacie udzielenia świadczenia cennik ustalony przez Kierownika i stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Gabinet zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Pacjenta lub zaprzestania dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych w następujących przypadkach:
 • jeżeli stan zdrowia Pacjenta nie pozwala na udzielenie mu świadczeń zdrowotnych;
 • w przypadku niespełnienia warunków określonych w § 5 ust. 7;
 • w przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów;
 • w przypadku naruszenia przez pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub inne osoby towarzyszące pacjentowi obowiązków oraz zakazów określonych w § 9 ust. 4 i 5 Regulaminu. Decyzję w tej sprawie podejmuje Kierownik lub jego zastępca albo inna osoba upoważniona przez Kierownika;
 • w innych przypadkach, gdy udzielenie świadczeń zdrowotnych jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Gabinetu.

§ 7.

Jakość świadczeń zdrowotnych

 1. Świadczenia zdrowotne w Gabinecie są wykonywane przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone w odrębnych przepisach.
 2. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom z należytą starannością, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, poszanowaniem praw pacjenta oraz w warunkach odpowiadających obowiązującym w tym zakresie wymaganiom fachowym i sanitarnym.
 3. Osoby udzielające pacjentom świadczeń zdrowotnych kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.

 

§ 8.

Dokumentacja medyczna

 1. Gabinet prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przepisach wykonawczych.
 2. Gabinet zapewnia ochronę danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej. Dokumentacja medyczna przechowywana jest przez okres przewidziany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Za udostępnienie dokumentacji medycznej Gabinet nie pobiera opłaty .

 

§ 9.

Prawa i obowiązki pacjenta

 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są z poszanowaniem praw pacjenta określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także w przepisach odrębnych.
 2. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do Kierownika lub osoby go zastępującej.
 3. Informacja o prawach pacjenta udostępniona jest pacjentom w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych w formie pisemnej, w miejscu ogólnodostępnym.
 4. Pacjent ma obowiązek:
 • przestrzegania postanowień Regulaminu;
 • przestrzegania zasad higieny osobistej;
 • przestrzegania praw innych pacjentów;
 • szanowania mienia Gabinetu.
 1. Na terenie zakładu leczniczego zabronione jest:
 • spożywanie alkoholu;
 • palenie tytoniu, w tym e-papierosów;
 • wprowadzanie zwierząt;
 • akwizycja i prowadzenie działalności zarobkowej.

§ 10.

Kierownictwo Gabinetu

 1. Działalnością Gabinetu, kieruje kierownik Gabinetu („Kierownik”).
 2. Kierownik prowadzi sprawy Gabinetu i reprezentuje go na zewnątrz oraz realizuje inne obowiązki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Kierownik może powołać zastępców do kierowania poszczególnymi jednostkami lub komórkami organizacyjnymi lub kierowania sprawami określonego rodzaju. W tym celu Kierownik może w szczególności udzielać swoim zastępcom niezbędnych pełnomocnictw lub upoważnień.
 4. Kierownik może powierzyć wyznaczonej osobie obowiązek nadzoru w zakresie prawidłowości i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, koordynacji pracy personelu medycznego zatrudnionego lub współpracującego z Gabinetem oraz nadzoru nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji medycznej (kierownik medyczny).

§ 11.

Warunki współpracy z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą

 1. W celu zapewnienia prawidłowości oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, Gabinet współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych pacjentów, a także z przedstawicielami innych zawodów medycznych.
 2. Współpraca odbywa się na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta. Szczegółowe zasady współpracy mogą zostać określone w odrębnych umowach.

§ 12.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 października 2023 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, akty wykonawcze do tych ustaw.

 

Kierownik Gabinetu: Agnieszka Pach

 

Załączniki:

1 – Cennik świadczeń zdrowotnych udzielanych odpłatnie.

 

Zał. nr 1 do regulaminu organizacyjnego

 

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

L.p.

świadczenie zdrowotne

opłata

1

Pierwsza konsultacja psychiatryczna

290 PLN (do 45 min)

2

Kolejna konsultacja psychiatryczna

250 PLN (do 30 min)

3

Konsultacja wstępna psychologiczna

190 PLN (50 min)

4

Wparcie psychologiczne dorosłych

190 PLN (50 min)

5

Wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży

190 PLN (50 min)

6

Psychoterapia dorosłych

190 PLN (50 min)

7

Psychoterapia dzieci i młodzieży

190 PLN  (50 min)

8

Konsultacja seksuologiczna (indywidualna)

290 PLN (do 45 min)

9

Terapia uzależnień

190 PLN ( 50 min)

10

Konsultacja psychologiczna rodzicielska

190 PLN (50 min)

11

Diagnoza psychologiczna

od 400 PLN

12

Udostępnienie dokumentacji medycznej

Brak opłaty

Psycholog Agnieszka Pach
ul. Trakt Lubelski 300e/24, 04-667 Warszawa
NIP: 821 161 34 36, Regon: 523 81 24 34
Poradnia Psychologiczno-
Psychiatryczna Personaliti
ul. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa
tel. +48 577 002 188; kontakt @personaliti.pl